ผลสำรวจการอ่านของประชากรไทย 2561

โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ดาวนโหลดแผ่นที่ 1

 

 

ดาวน์โหลดแผ่นที่ 2

 

ดาวน์โหลดแผ่นที่ 3

 

ดาวน์โหลดแผ่นที่ 4

 

ดาวน์โหลดแผ่นที่ 5

 

ดาวน์โหลดแผ่นที่ 6

 

ดาวน์โหลดแผ่นที่ 7